Share:
Share this content in WeChat
X
Current Issue: Vol 14, Issue 5, 05/2023 RSS    

Chinese expert consensus on peripheral nerve MRI

Osteoarthrography Group of Chinese Society of Radiology of Chinese Medical Association

2023,14(5):1-7 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.001

Read online11   Download3

The clinical application and development prospect of deep learning MRI reconstruction algorithm

YAN Fuhua

2023,14(5):8-10 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.002

Read online17   Download2

Application of deep learning reconstruction in improving the quality of neuromelanin magnetic resonance image

YU Yang1,2, ZHAO Cheng1,2, QI Zhigang1,2, WU Tao3, LU Jie1,2

2023,14(5):11-15 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.003

Read online11   Download2

Application of deep learning in intravoxel incoherent motion brain magnetic resonance imaging quality

LI Qiongge1,2, YIN Yayan1,2, ZHAO Cheng1,2, QI Zhigang1,2, LU Jie1,2

2023,14(5):16-20 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.004

Read online8   Download1

A comparative study on the enhancement of high resolution coronal image quality by deep learning reconstruction

YANG Jing1,2, LI Qiongge1,2, WU Tao3, QI Zhigang1,2, ZHAO Cheng1,2, LU Jie1,2

2023,14(5):21-24,30 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.005

Read online11   Download1

The MRI-based 3D-ResNet101 deep learning model for predicting preoperative grading of gliomas: A multicenter study

LI Darui1,2,3, HU Wanjun1,2, LIU Guangyao1,2, GAN Tiejun1,2, MA Laiyang1,2,3, ZHANG Jing1,2

2023,14(5):25-30 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.006

Read online13   Download1

Clinical feasibility of breath-hold fat-suppressed T2-weighted sequence with deep learning reconstruction for liver imaging

FANG Shu, WU Mengxiong, CHEN Qian, LIU Fangtao, DONG Haipeng, FU Guifeng, YAN Fuhua, LIN Huimin

2023,14(5):31-35,40 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.007

Read online8   Download1

Feasibility study of deep learning reconstruction in the clinical application of MRI in bladder cancer

ZHANG Xinxin1, WANG Yichen1, WANG Sicong2, LI Min2, HU Mancang1, CHEN Yan1, ZHAO Xinming1

2023,14(5):36-40 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.008

Read online8   Download1

Novel deep learning-based T2-weighted imaging of the prostate provides superior image quality

KE Zan1, LI Liang1, SONG Xinyang2, WEN Zhi1, GAO Yufan1, LIU Weiyin3, QUAN Guangnan3, ZHA Yunfei1

2023,14(5):41-47 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.009

Read online7   Download1

Value of deep learning reconstruction in optimizing prostate MR T2-weighted imaging scanning time and imaging quality

WANG Yichen1, ZHANG Xinxin1, HU Mancang1, WANG Sicong2, LI Min2, ZHAO Xinming1, CHEN Yan1

2023,14(5):48-52,59 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.010

Read online11   Download1

Clinical feasibility of 2D FSE sequences of the knee MRI protocol using deep-learning image reconstruction

WU Xiaxia1, LU Xuefang1, LIU Changsheng1, QUAN Guangnan2, LIU Weiyin2, ZHA Yunfei1

2023,14(5):53-59 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.011

Read online12   Download1

Effect of structural abnormality of gray matter on motor and non-motor function in spinocerebellar ataxia type 3

LI Mengfei, JIANG Zhenzhen, CHEN Hui, LIU Chen, WANG Jian

2023,14(5):60-65,84 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.012

Read online12   Download1

Application of automated fiber quantification in research of facial emotion recognition in patients with Alzheimer,s disease

JIABA Jianming1,2, LUO Lin2, YUAN Xiaojun2, CHEN Qiang2

2023,14(5):66-71 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.013

Read online17   Download1

Study on resting-state functional magnetic resonance imaging in plateau Tibetan with type 2 diabetes mellitus: Amplitude of low-frequency fluctuations and fractional amplitude of low-frequency fluctuations

HE Wanlin1, LI Jinli2, FENG Li1, HU Xin1, GUO Yongyue1, HE Yuanyuan1, LI Hengyan1, ZHU Zhongyuan1, MENG Jinli1,3

2023,14(5):72-78,122 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.014

Read online13   Download1

CE HRVW MRI to evaluate diagnostic difference of gadolinium-based contrast agents in intracranial plaque

LI Yanan, SHI Ying, WU Haishan, ZHANG Hongxia, LIU Pengfei

2023,14(5):79-84 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.015

Read online12   Download1

The value of DCE and MAP-MRI in predicting the methylation status of MGMT promoter in high-grade glioma

YUAN Pengxuan1, GAO Yang1, WU Qiong1, ZHANG Huapeng2, WANG Shaoyu2

2023,14(5):85-91 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.016

Read online7   Download1

Clinical value of arterial spin labeling imaging in the diagnosis of early parotid gland injury in Sjögren,s syndrome

ZHANG Gaozhengbo1, TIAN Manting1, DING Changwei1, WANG Baijun2

2023,14(5):92-95,131 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.017

Read online9   Download1

Development and validation of a predictive model for the diagnosis of breast MRI masses based on the Kaiser score

YI Xi1,2, WANG Yueai1, LIU Fang1, YANG Yu3, CHEN Xiaoqiong1, ZENG Yuli2

2023,14(5):96-103 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.018

Read online8   Download1

The value of muti-parametric MRI in different molecular subtypes of primary breast cancer

ZHENG Xuan, LI Yancui, PENG Ruchen

2023,14(5):104-109 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.019

Read online8   Download1

Diagnostic value of DCE-MRI combined with DKI in predicting the triple negative breast cancer

LIU Shihan1, SHAO Shuo2, WEI Kunjie1, ZHAO Xiaomeng1, WU Jianwei1, ZHENG Ning2

2023,14(5):110-115 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.020

Read online9   Download1

The diagnostic and prognositic value of cardiac magnetic resonance for evaluating dilated cardiomyopathy with ventricular arrhythmia

KAN Ao1, LI Shuhao1, FANG Qimin1, HUANG Kaiyao2, GONG Lianggeng1

2023,14(5):116-122 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.021

Read online9   Download1

Multi-center study on the prognostic value of cardiac magnetic resonance feature tracking technique for MACE after percutaneous coronary intervention in patients with acute myocardial infarction during hospitalization

ZHANG Yu1, LU Lu2, XU Junwei3, ZHENG Yongqiang1, YU Xiaoli2, YIN Changqing1, WANG Zhi3

2023,14(5):123-131 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.022

Read online9   Download1

Research on the evaluation of the liver function grading for the patients with hepatitis B cirrhosis using T1 mapping based extracellular volume fraction

XU Hui1, LI Yaguang1, MU Jiankui1, YAN Zijia1, HAN Xiaonan2, LEI Licun1

2023,14(5):132-138 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.023

Read online10   Download1

Comparison of 3D amide proton transfer imaging and intravoxel incoherent motion imaging in the diagnosis of prostate cancer

HOU Guorui, WANG Chen, LI Leilei, LIN Gang, LI Yijun, ZHENG Jianmin

2023,14(5):139-144 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.024

Read online6   Download1

IDEAL-IQ combined with Micro-CT to assess the quantitative correlation of bone marrow fat content and trabecular bone microstructure in rabbit type 1 diabetes

ZHANG Tian, LI Liang, FEI Ziyan, GAO Yufan, WANG Yan, YAN Yuchen, ZHA Yunfei

2023,14(5):145-149,160 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.025

Read online7   Download1

Research progress of brain structural and functional magnetic resonance imaging in patients with chronic pruritus disease

LU Zhikai1, NIU Jinliang2

2023,14(5):150-154 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.026

Read online6   Download1

Research progress of MRI on pathological changes and cognitive impairment of radiation-induced brain injury

ZHANG Danni, ZOU Qiaoqiao, WANG Mingliang, LI Wenbin

2023,14(5):155-160 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.027

Read online10   Download1

Advances in cerebellar neuroimaging in autism spectrum disorders

CHEN Miaomiao1, CHU Yao1, YU Hao2, CHEN Yuge2, CHEN Yueqin2

2023,14(5):161-165,185 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.028

Read online6   Download1

Research progress of coronary artery calcification and cognitive impairment and brain magnetic resonance imaging

QIN Rui, LI Tong, YUAN Hongtao, WANG Ximing

2023,14(5):166-170 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.029

Read online6   Download1

Advances in rs-fMRI combined with machine learning toward the gut-brain axis

JU Yan, WANG Song

2023,14(5):171-174,180 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.030

Read online6   Download1

Diagnosis and prognosis prediction of glioma based on multimodal MRI radiomics and deep learning

WEI Huanhuan1, YANG Yan1, FU Fangfang2, GAO Haiyan2, CHEN Lijuan2, WU Yaping2, BAI Yan2, YU Xuan2, WANG Meiyun2

2023,14(5):175-180 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.031

Read online6   Download1

Research progress of magnetic resonance imaging in predicting biochemical recurrence of prostate cancer after radical prostatectomy

FENG Zhaoyan, ZHANG Peipei, MIN Xiangde

2023,14(5):186-190,202 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.033

Read online12   Download1

Advances in the assessment of biological behaviors of endometrial carcinoma by IVIM-DWI and texture analysis

JIANG Xueyan1, DONG Jiangning1,2

2023,14(5):191-195 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.034

Read online6   Download1

Research progress of synthetic magnetic resonance imaging technology in malignant tumors

ZHANG Qin, ZHANG Yulong, LIU Xi

2023,14(5):196-202 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.05.035

Read online6   Download1


Collections

Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn