Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 15, Issue 4, 04/2024         RSS

Resting-state fMRI study on altered spontaneous brain activity of Parkinson,s disease patients with and without rapid eye movement sleep behavior disorder

XIN Ziyue1, ZHOU Qichen1, QI Yapeng1, WANG Yihan1, LIU Jianren2, ZHANG Kaihua3, CHEN Wei2*, DU Xiaoxia1*

2024,15(4):1-8 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.001

Read online48   Download2

Correlation between cortical atrophy and cognitive function in pre-diabetes and type 2 diabetes mellitus

LI Xin1, ZHANG Wen1, LIU Jiani1, FU Linqing1, MIAO Yingwen2, ZHANG Xin1, CHNE Jiu1, BI Yan2, ZHANG Bing1*

2024,15(4):9-14,19 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.002

Read online45   Download2

The relationship between the abnormality of multilayer networks and emotional impairments in sudden sensorineural hearing loss patients with migraine

MIAO Xiuqian1, XU Jinjing2*, LI Biao2, FENG Yuan1, CHEN Yuchen1, YIN Xindao1

2024,15(4):15-19 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.003

Read online57   Download2

Brain structure and functional magnetic resonance imaging in patients with breast cancer undergoing chemotherapy

SONG Yaqi1,2, LI Yifan3, XIA Jianguo2, TIAN Weizhong2*

2024,15(4):20-24,31 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.004

Read online44   Download2

The value of DWI-based fractal dimension in evaluating the clinical efficacy of 3D printing technology for gliomas after surgery

XI Huaze1,2,3,4, JING Mengyuan1,2,3,4, CHAI Yanjun1,3,4, ZHAO Zhiyong5, YUAN Long1,2,3,4, YANG Jingjing1,2,3,4, XU Min1,2,3,4, ZHOU Junlin1,2,3,4*

2024,15(4):32-37,44 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.006

Read online52   Download2

Application of neurite orientation dispersion and density imaging to predict IDH genotype of adult diffuse glioma

ZHANG Chi1, WU Qiong1, HE Jinlong1, XIE Shenghui1, WANG Peng1, WANG Shaoyu2, ZHANG Huapeng2, GAO Yang1*

2024,15(4):38-44 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.007

Read online45   Download2

Value of three-dimensional arterial spin labeling in distinguishing between benign and malignant thyroid nodules

DENG Wenming1, QIU Yingwei2*, KANG Wenyan1, ZHONG Yihong1, CHEN Shengli2, WANG Mingyu1, XIANG Lu1, LIAO Yuehao1

2024,15(4):45-49,62 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.008

Read online50   Download2

Study on the ability to grade the risk of cervical spondylotic myelopathy by using machine learning model based on MRI radiomics

XU Gang1, CHEN Peng2, LI Yulong3, ZHU Yun4, XIE Zongyu4*

2024,15(4):50-55,77 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.009

Read online42   Download2

Study on quantitative assessment of left ventricular dysfunction in patients with COPD by cardiovascular magnetic resonance feature tracking

WANG Feiyao, ZHANG Tianyue, LI Rui*

2024,15(4):56-62 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.010

Read online44   Download2

Value of CMR radiomics combined with clinical factors in predicting hypertrophic cardiomyopathy complicated by ventricular arrhythmias

LÜ Jing1, ZHU Yongqi2, ZHU Yanfang3, HE Ying1, HU Qian1, SHAO Jiujie1, WANG Yilin1, WANG Pei4, LIU Yun4, ZHU Li4*

2024,15(4):63-71,87 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.011

Read online46   Download2

Predictive value of multimodal MRI histology for mediastinal lymph node metastasis in non-small cell lung cancer

CAO Xiayin1, LI Rui1, WANG Wanqiong1, XUE Ying2, JIANG Jianqin3, CUI Lei1*

2024,15(4):72-77 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.012

Read online47   Download2

Value of multimodal radiomics nomogram in predicting axillary lymph node metastasis in invasive ductal carcinoma of the breast before surgery

ZHANG Shuni1,2, ZHAO Nannan1,2, LI Yang1,2, ZHU Yun1, YANG Jingru1,2, ZHANG Aoqi1,2, GU Yihong1,2, XIE Zongyu1*

2024,15(4):78-87 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.013

Read online40   Download2

The value of whole-volume ADC histogram analysis combined with ADC value in preoperatively prediction of tumor deposits in rectal cancer

FENG Feiwen1, LIU Yuanqing1,2, HU Su1,2*, HU Chunhong1,2

2024,15(4):88-92 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.014

Read online45   Download2

Predicting malignancy of PI-RADS 4-5 lesions with radiomics features based on multiparametric magnetic resonance imaging

ZHU Li, MENG Jie, WANG Huanhuan, LI Danyan*

2024,15(4):93-98,119 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.015

Read online48   Download2

Feasibility study of the MAGiC technique for quantitative assessment of primary osteoporosis

WANG Wenjuan1,3, ZOU Yuefen2*, HU Lei3, LIU Xiaofeng3, CHAI Liuyong3

2024,15(4):99-105 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.016

Read online49   Download2

Experimental MRI study of targeting Rho-associated protein kinase 1 to detect plaques in atherosclerosis

YANG Yawen, XIA Min, SONG Mengxing, MA Zhanlong*

2024,15(4):106-112 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.017

Read online41   Download2

Relationship between CSF inflow into the cerebral glymphatic system of AD mice and age: A visualization study based on 9.4 T DCE-MRI

JIANG Xinyu1, SU Yunyan1, HU Chunhong1*, ZHANG Longjiang2

2024,15(4):113-119 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.018

Read online44   Download2

Experimental study on expression of TGF-β1 in fibrotic myocardium of rat by magnatic resonance targeted imaging

SONG Mengxing, XIA Min, YANG Yawen, MA Zhanlong*

2024,15(4):120-125,132 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.019

Read online60   Download1

7.0 T magnetic resonance imaging evaluation of left ventricular function improvement in rats with pulmonary arterial hypertension in the Qinghai-Tibet Plateau environment following sodium selenite administration: A preliminary study

YIN Hongke1, LIANG Boshen2, CHEN Haotian1, WANG Lei2, ZHAO Sisi1, FANG Xin1, GAO Fabao1*

2024,15(4):126-132 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.020

Read online59   Download2

Application of head enhanced T1WI sequences based on deep learning reconstruction technology in the transformation of pituitary neuroendocrine neoplasms

WU Huifang, CHEN Xuzhu, ZHANG Mingyu, ZHENG Fenglian, WANG Xiaopeng, FAN Yilong, DING Jinli*

2024,15(4):133-138 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.021

Read online55   Download2

Optimization of artificial intelligence-assisted compressed sensing sequences for cerebral and carotid 3D-TOF-MRA

YUAN Chang, ZHANG Yukun, CAO Jiajun, SONG Qingwei, MIAO Yanwei*

2024,15(4):139-144,152 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.022

Read online46   Download1

Research on multi-source cardiac image segmentation method based on modal interaction learning

ZHONG Qiaoxin, ZHAO Yizhong, ZHANG Feiyan, LU Xuesong*

2024,15(4):145-152 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.023

Read online52   Download1

Application of implantable medical devices in magnetic resonance imaging examination and clinical recommendations

LIANG Hudie1, YUAN Xianshun1, CUI Xinyuan2, LI Huihua1, LI Xue3, ZHUANG Lina4*

2024,15(4):153-158 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.024

Read online49   Download1

Imaging manifestation of left temporal paraganglioma: One case report

LU Ting1,2,3, WANG Yuanyuan1,2,3, ZHOU Fengyu1,2,3, DONG Wenjie1,2,3, ZHOU Junlin1,2,3*

2024,15(4):159-161,176 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.025

Read online44   Download1

One case of epidural lymphoplasmacyte-rich meningioma in the cervical thoracic vertebral canal

DONG Wenjie1,2,3,4, WANG Yuanyuan1,2,3,4, ZHOU Fengyu1,2,3,4, LU Ting1,2,3,4, LIU Xianwang1,2,3,4, XUE Caiqiang1,2,3,4, ZHOU Junlin1,2,3,4*

2024,15(4):162-164 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.026

Read online39   Download1

Application of multi-contrast quantitative MR imaging in central nervous system

MIAO Jiali, WAN Xinyue, FU Junyan, ZHANG Jun*

2024,15(4):165-170 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.027

Read online40   Download1

Research progress of multimodal magnetic resonance imaging in children with symptomatic epilepsy

FANG Junfang, DI Ningning, DONG Jingmin, LI Xiaoxiao, MU Xinnuan, JIANG Xingyue*

2024,15(4):171-176 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.028

Read online42   Download1

Research progress of magnetic resonance imaging in amygdala of major depressive disorder

LIU Yuwei1, XIA Shuyuan2, REN Qingfa2, XU Donghao1, NING Hongyu1, LI Xianglin1*

2024,15(4):177-181,213 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.029

Read online44   Download1

Research progress of magnetic resonance imaging in evaluating cerebellar development in preterm infants

GONG He1, REN Qingfa2, XU Donghao1, YIN Zhijie2, WANG Jing2, XU Lumeng1, LI Xianglin1*

2024,15(4):182-186 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.030

Read online44   Download1

Research progress of acupuncture in the treatment of post-stroke aphasia based on multimodal magnetic resonance imaging

LI Feiyue1, SUN Daodong2, SONG Hudie1, WANG Jin1, ZHANG Danni1, LI Sheng1, YUAN Aihong3*

2024,15(4):187-191 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.031

Read online42   Download1

Progress in imaging research on the blood-brain barrier associated with Alzheimer,s disease

WANG Bingbing1,2, LUO Yu1,2, BAI Yan2, WU Yaping2, SHEN Yu2, WANG Meiyun1,2*

2024,15(4):192-196 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.032

Read online52   Download1

The application of diffusion magnetic resonance imaging-based brain tissue microstructure imaging in the diagnosis and treatment of brain tumors

HU Zhixuan1, MAO Chunping1, WANG Mengzhu2, YAN Xu2, MAO Jiaji1, SHEN Jun1*

2024,15(4):197-206 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.033

Read online48   Download1

Research progress of contrast-enhanced T2 FLAIR in intracranial neoplasms imaging diagnosis

LIANG Hongzhong1,2, GUO Rui2,3, XIAO Yunping2,3,4*

2024,15(4):207-213 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.034

Read online44   Download2

Hemodynamic Imaging Techniques and New Advances in Carotid Artery Plaques

LI Lu, XU Haiyang, SUN Yumeng, LI Tingting, YU Wei*

2024,15(4):214-218 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.035

Read online49   Download1

Value of imaging techniques in early detection and assessment of cardiac dysfunction in breast cancer patients post-chemotherapy

QI Xuan1, WANG Wuling1, YANG Hongkai1, LIU Guangzhu1,2, QI Dong1,2, HE Yongsheng1*

2024,15(4):219-224 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.036

Read online50   Download1

Advances in imaging features of histological subtypes of hepatocellular carcinoma

DING Zhihui1,2, ZHU Shaocheng1,2*

2024,15(4):225-228,234 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.037

Read online42   Download1

Progress in the application of magnetic resonance spectroscopy in Chinese medicine research

WU Shuang1,2, LÜ Zhizhen1,2, ZHOU Xingchen1,2, LI Tao1,2, HONG Ze1, SUN Jiayu1, LÜ Lijiang1,2*

2024,15(4):229-234 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.04.038

Read online44   Download1
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn