Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 15, Issue 1, 01/2024         RSS

MRI quantitative analysis technology: An important tool for the precise diagnosis and treatment of breast cancer

LIN Luyi1,2,3, GU Yajia1,2,3

2024,15(1):1-5,27 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.001

Read online158   Download7

Diagnostic value of MRI features combined with clinicopathologic features in predicting the expression of human epidermal growth factor receptor 2 in breast cancer

SHEN Yiyuan1,2, YOU Chao1,2, LIN Luyi1,2, ZHOU Jiayin1,2, GU Yajia1,2

2024,15(1):6-13 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.002

Read online132   Download6

Application value of IDEAL-IQ sequence in differential diagnosis of benign and malignant breast masses

YU Jiaping1, DU Siyao1, HAN Rui2, ZHAO Ruimeng1, ZHANG Lina1

2024,15(1):14-20,42 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.003

Read online135   Download4

Different MRI features between BRCA mutant and non-mutant breast cancer patients

LIN Luyi1,2, WANG Zezhou2,3, XIAO Qin1,2, HU Zhen2,4, GU Yajia1,2, YOU Chao1,2

2024,15(1):21-27 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.004

Read online128   Download2

Value of radiomics model based on spatiotemporal heterogeneity of MRI to predict pathological complete response in triple-negative breast cancer

ZHOU Jiayin1,2, YOU Chao1,2, WANG Zezhou3, LIN Luyi1,2, SHEN Yiyuan1,2, GU Yajia1,2

2024,15(1):28-34 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.005

Read online126   Download3

Constructing a MR-clinicopathological based nomogram to predict the shrinkage patterns of neoadjuvant therapy in breast cancer

LUO Yao, CAO Kun, LI Xiaoting, DENG Xubo, SUN Yingshi

2024,15(1):35-42 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.006

Read online133   Download5

Correlation analysis of MRI features of breast and feasibility of breast conserving surgery

LIU Liangsheng, LIU Peifang, MA Wenjuan, ZHANG Yu, LI Yanbo, WANG Jiahui, LU Hong

2024,15(1):43-47,60 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.007

Read online121   Download2

Differentiation of benign and malignant breast lesions using DWI with a fractional-order calculus model based on SMS technique

WANG Fei1, SUN Yinan1, ZHANG Baoti1, CHEN Ming1, YANG Qing1, CHEN Xi2, LIU Mengxiao3, ZHU Juan1

2024,15(1):48-54 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.008

Read online124   Download2

Research on automatic classification of breast MRI images based on deep learning

MA Mingming1, QIN Naishan1, JIANG Yuan1, ZHANG Yaofeng2, ZHANG Xiaodong1, WANG Xiaoying1

2024,15(1):55-60 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.009

Read online130   Download3

Evaluation of the therapeutic efficacy of acupuncture in children with autism using DTI

LI Yuxin1, DANG Weili1,2, MA Bingxiang1,2, XING Wei3, ZHOU Rongyi1,2, KONG Yamin1,2, JING Zhenhao1

2024,15(1):61-69 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.010

Read online121   Download3

The observations on the properties of metabolic network connectivity within striatal-thalamo-cortical circuit in patients with Parkinson,s diseases by arterial spin labeling imaging

WANG Yang1, SU Hui1, WANG Ning1, SUN Cunke1, LIU Haihua2, ZHU Chengwei1

2024,15(1):70-75,81 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.011

Read online124   Download2

The correlation between microstructural changes in the hypothalamus and mild cognitive impairment and short-chain fatty acids in the gut in T2DM patients

XU Shan, WANG Xuyang, YANG Dong, SHEN Jing, LIN Lin, WU Jianlin

2024,15(1):76-81 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.012

Read online130   Download3

A study on rs-fMRI dynamic functional network connectivity in patients with type 2 diabetic

MEI Leilei1, YANG Hongkai1, ZHANG Manman1, SHEN Xinru2, XU Qi1, HE Yongsheng1

2024,15(1):82-87 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.013

Read online127   Download2

Value of combining radiomics and deep-learning with hematological inflammatory markers in predicting the prognosis of glioma

ZHAO Shan1, YAN Zikang2, YANG Junjun3, ZHANG Wentao1, PAN Shijiao1, XU Shengsheng1

2024,15(1):88-94,100 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.014

Read online118   Download4

Percent amplitude of fluctuation study in primary angle-closure glaucoma based on resting-state fMRI

TANG Qiuyu1, HUANG Binglin2, HUANG Xin3, XIE Yuyan1, WEI Hanlei1, HUANG Qin1

2024,15(1):95-100 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.015

Read online126   Download3

Study of diffusion tensor imaging parameters in foraminal cervical nerve of healthy volunteers and fiber bundle reconstruction

LI Bingxuan, SHI Yin, DING Hongyuan, ZOU Yuefen

2024,15(1):101-105,124 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.016

Read online132   Download4

Value of cardiac magnetic resonance in the diagnosis of left atrial/left atrial appendage thrombosis in patients with atrial fibrillation: A systematic review and Meta-analysis

YANG Yan, SHI Zhiwei, WANG Yaochang, DU Fengyi, YUAN Xiaojia, XU Yu, LIU Lei, WANG Weitao, CHEN Zhengguang

2024,15(1):106-112 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.017

Read online115   Download2

Evaluation and prediction of therapeutic effect of hepatocellular carcinoma after TACE based on contrast enhanced MRI histogram analysis

WANG Dongdong, LI Xiaoming, YANG Liu, ZHANG Sijia

2024,15(1):113-118,131 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.018

Read online126   Download2

Value of ZOOM-mDixon-derived T2*/R2* imaging in preoperative predicting lymph node metastasis in pancreatic ductal adenocarcinoma

LIU Fuyao, ZHANG Jinggang, CHEN Jie, DU Yanan, LI Minglei

2024,15(1):119-124 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.019

Read online122   Download2

Preoperative prediction of pathological grading in bladder cancer by deep residual network model based on T2WI

HUANG Xiang1, CAO Kangyang2, ZOU Yujian1, DENG Lei1, ZHANG Weijing3, YANG Shuiqing1, ZHANG Kunlin1, ZHU Yurong4, LI Jianpeng1

2024,15(1):125-131 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.020

Read online122   Download2

The value of APT imaging in evaluating the therapeutic efficacy of concurrent chemoradiotherapy for cervical cancer

SHI Tianliang1, YANG Chongshuang1, LIU Yuanzao1, LUO Yingbin1, YANG Changyi1, KUANG Guangxian1, YAO Qing2

2024,15(1):132-136 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.021

Read online123   Download2

Radiomics model based on MR T2WI for prenatal diagnosis and classification of placenta accreta spectrum disorders

ZOU Jinli1, HU Zhenyuan2, WANG Xinlian1, WANG Keyang1, WEI Wei2, XIE Lizhi3, LIANG Yuting1

2024,15(1):137-144 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.022

Read online151   Download3

Quantitative assessment of skeletal muscle fat content in type 2 diabetic patients by magnetic resonance multi-echo DIXON technique

YU Qingling1, ZHOU Beibei1,2, ZHANG Xinru1, QIU Qianyi1, YANG Yi1, ZHANG Xiaodong1

2024,15(1):145-151 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.023

Read online137   Download2

Comparative study of different doses of gadolinium contrast agent on contrast enhanced T2 FLAIR and T1WI in diagnosis of brain metastases

CAO Minghui, SU Yun, SU Weifeng, MAO Jiaji, LI Yunhua, SHEN Jun

2024,15(1):152-157 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.024

Read online150   Download2

The application value of self-developed high-resolution pelvic-specific coil in 3.0 T MRI equipment

WANG Xiao, ZHENG Fuling, LU Xiaoping, LI Juan, ZHANG Peng, LIU Mengchao, JIN Chuan, ZHANG Hongyu, WANG Tianjiao, WANG Yun, XUE Huadan

2024,15(1):158-162,178 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.025

Read online124   Download2

Clinical application of MRI-guided vacuum-assisted biopsy for breast lesions

DANG Yanli, NIE Pin, LIU Rumei, JIA Tianju, QU Mingzhu, XIANG Zhiying, ZHU Kaiguo, HU Jintao, YU Guoyan, WANG Pingping, CHEN Baoying

2024,15(1):163-167 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.026

Read online165   Download3

Malignant rhabdoid tumor of the mediastinum: One case report

JIANG Linzhen1,2,3, BAI Yuping1,2,3, ZHANG Jing1,3

2024,15(1):168-170 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.027

Read online150   Download4

Undifferentiated pleomorphic sarcoma of the vagina: One case report

TIAN Pengqi, BAO Haihua, LONG Changyou, MEN Miaomiao, ZHANG Yifei

2024,15(1):171-172,188 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.028

Read online134   Download3

Research advance on resting-state functional magnetic resonance imaging in the early diagnosis of Alzheimer,s disease

HE Yujie, YAN Shaozhen, LU Jie

2024,15(1):173-178 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.029

Read online480   Download1

Theoretical basis and MRI research progress of probiotics in the treatment of mental diseases

ZHANG Miao1, ZHOU Jing2, WU Xiaoling3, LI Zhonglin1, ZOU Zhi1, LI Yongli2

2024,15(1):179-183 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.030

Read online133   Download1

Application of MRI diffusion imaging in temporal lobe epilepsy

YANG Wenrui, CHEN Bing

2024,15(1):184-188 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.031

Read online129   Download2

Advances in functional MRI in cognitive impairment of moyamoya disease

FU Lin1, YU Hao2, LIU Deguo2

2024,15(1):189-193 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.032

Read online126   Download2

MRI research progress of brain structure and function in patients with cognitive dysfunction after aneurysmal subarachnoid hemorrhage

ZHANG Qianjun1,2, LIU Qian1,2, LI Ruili1,2, LU Jie1,2

2024,15(1):194-198 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.033

Read online126   Download1

Advances in diffusion magnetic resonance imaging of cerebral white matter and cognitive impairment in patients with obstructive sleep apnoea

ZHOU Tianyu, ZHU Xiaoying, ZHANG Qing

2024,15(1):199-204,228 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.034

Read online125   Download1

Current status and research progress of MRI for thyroid-associated ophthalmopathy

WANG Yunmeng1,2, CUI Yuanyuan1, XIAO Yi2

2024,15(1):205-210,234 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.035

Read online130   Download1

Progress in multimodal MRI study of diabetic peripheral neuropathy

WANG Liqin1, CAO Danna2, GAO Zhaohong3, HU Jing4, GAO Shenglan4, LI Xiaoling2

2024,15(1):211-216 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.036

Read online127   Download1

Progress in the application of different functional magnetic resonance imaging techniques in breast cancer

FENG Wen1,2,3,4, LIU Xinran1,2,3,4, LU Xingru2,3,4, LEI Junqiang2,3,4

2024,15(1):217-223 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.037

Read online152   Download3

Research progress of radiomics in predicting the efficacy of neoadjuvant chemoradiotherapy for locally advanced rectal cancer

LIANG Cheng1, AN Xiaoxia1, LI Rui1, CAO Liang2, GUO Shunlin2

2024,15(1):224-228 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.038

Read online143   Download1

Progress of multimodal MRI in end-stage renal disease complicated with cognitive impairment

LU Ting1,2, LU Ji1,2

2024,15(1):229-234 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2024.01.039

Read online123   Download1
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn