Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 14, Issue 7, 07/2023         RSS

SCMR white paper: Interpretation of rapid CMR for clinical indications

XIANG Xiaorui, ZHAO Shihua*

2023,14(7):1-4 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.001

Read online352   Download7

Regulation of amygdala by rtfMRI-NF technique in improving insomnia disorder

ZHANG Miao1, WU Xiaoling2, LI Zhonglin1, ZOU Zhi1, ZHOU Jing3, SHEN Yu1, QI Fei1, GU Yu,ang4, JIA Shulei4, DOU Shewei1, YAN Fengshan1, LI Yongli3*

2023,14(7):5-9 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.002

Read online331   Download5

Prediction of IDH mutations in glioma based on MRI multiparametric image fusion and DenseNet network

HU Zhenyuan1, WEI Wei1, HU Wenzhong2, MA Menghang1, LI Yan3, WU Xusha3, YIN Hong2,3, XI Yibin3*

2023,14(7):10-17 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.003

Read online758   Download3

Application of Sy-MRI combined with DWI in predicting MGMT methylation in glioma

MA Wenfu1, GE Xin2, DANG Pei3, HUANG Xueying3, LÜ Ruirui1, ZHENG Jiarui1, ZHANG Wei3, WANG Xiaodong3*

2023,14(7):18-24,48 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.004

Read online297   Download3

ASL in childhood brain tumors: A Meta-analysis

GUO Yu, SHAO Jianbo*, PENG Xuehua, XIA Wei

2023,14(7):25-31 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.005

Read online289   Download3

Application value of DTI in short-term prognosis of patients with branch athero-matous disease

JING Yanping1*, GUO Zhen,an1, SUN Liuyan1, WU Lianqiang1, WANG Xi1, JING Yiwen1, CHEN Liwei2, WU Xiaofeng2, XUE Huiyuan2

2023,14(7):32-36,72 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.006

Read online289   Download4

Prediction of recurrence of craniopharyngioma within 5 years after operation based on preoperative MR radiomics model

ZHAN Dongwei1,2, KONG Xin2, LUO Yuqi2, ZHANG Yu2, MA Jun2*

2023,14(7):37-41 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.007

Read online342   Download2

Differentiating pulmonary inflammatory nodules from lung cancer based on whole-focus dynamic enhanced MRI intensity histogram

GAO Yeqi, LU Jie, XU Hai, YUAN Mei, YU Tongfu*

2023,14(7):42-48 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.008

Read online298   Download3

The value of MRI IVIM in identifying hepatocellular carcinoma and intrahepatic cholangiocarcinoma

WANG Xi, FENG Su, LI Hong*, XU Jingxing, HU Shuang, WANG Shen

2023,14(7):49-52,85 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.009

Read online340   Download2

Evaluation of peritumoral and intratumoral apparent diffusion coefficient parameters for the diagnosis of pathological factors in resectable rectal cancer

SUN Yancong, XIE Beichen, NIU Jin, DUAN Jinhui, ZHANG Jian, YAN Ruifang*

2023,14(7):53-60 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.010

Read online617   Download2

Effect of BOLD-fMRI on early renal function in patients with type 2 diabetes mellitu

SUN Haizhen1,2, SONG Xueyan1,2, LU Shan1,2*

2023,14(7):61-66 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.011

Read online307   Download3

The value of radiomics based on MRI T2WI in predicting the post-acute pancreatitis diabetes mellitus

DU Qinglin, HUANG Xiaohua*, LIU Nian, CHEN Yuwei, ZHONG Shuting, LIU Zhuoyu

2023,14(7):67-72 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.012

Read online296   Download3

Study on the application value of DWI combined with conventional MRI in making surgical plan of PDS for advanced ovarian cancer

YANG Qingling, REN Jing*, HAN Ye, WANG Yang, XIAO Zunjian, GUO Yan, SHEN Fan

2023,14(7):73-77,92 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.013

Read online294   Download3

The value of the apparent diffusion coefficient in preoperative prediction of myometrial infiltration, Ki-67 and P53 expression levels in endometrial carcinoma

ZHANG Meng1, JING Mengyuan2, CAO Yuntai3, GUO Yuzhen1*

2023,14(7):78-85 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.014

Read online269   Download1

Application of magnetization transfer imaging combined with DWI and T2WI in diagnosis and grading of prostate cancer

AI Guangyong1,2, QIAO Xiaofeng1,2, SHU Xin1,2, LIU Yunfan1,2, LI Xin1,2, NIU Shengwen1,2, HUANG Xin1,2, FANG Jing1,2, ZHANG Rong1,2, HE Xiaojing1,2*

2023,14(7):86-92 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.015

Read online259   Download2

The value of apparent diffusion coefficient minimum in differential diagnosis of early prostate cancer and chronic prostatitis in peripheral zone

FANG Lei, FANG Hui, JIN Li, LIU Xinjiang*

2023,14(7):93-97 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.016

Read online285   Download3

Monitoring changes of the muscles around the knee joint in amateur marathon athletes using synthetic magnetic resonance imaging: A preliminary study

WU Wenhao, ZHU Huimin, ZHU Dantian, HU Feng, GUO Yuankun, LI Shaolin, FANG Yijie*

2023,14(7):98-102,120 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.017

Read online315   Download1

Clinical value of diffusion tensor imaging in polymyositis and dermatomyositis

JIANG Weili1, HUANG Yin2, LONG Bin1, BAI Yuhan1, ZHANG Wei1*, ZHANG Dongyou1

2023,14(7):103-107 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.018

Read online279   Download1

Study of conventional MRI combined with SWI on brain damage after asphyxia in neonatal rats and compared with pathological

XIE Beichen1, YAN Ruifang1*, REN Jipeng1, NIU Jin1,2, LI Haiming2, DU Chaoyang2

2023,14(7):108-114 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.019

Read online326   Download1

The evaluation and quantitative analysis of MR 3D-Vibe combined with T2 mapping imaging on triangular fibrocartilage complex injury of wrist joint

DU Kangjia1, YAN Mei2, WEN Shengbao2*, WANG Xiaoping2, WU Yousen2, WANG Xueyan2

2023,14(7):115-120 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.020

Read online319   Download2

Research on the method of brain magnetic resonance synthetic DWI generation based on the cycle generative adversarial network

XIA Liang, LIANG Zhipeng*, ZHANG Jun

2023,14(7):121-126 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.021

Read online268   Download1

A case of low-grade malignant myofibroblastic sarcoma of chest wall

YANG Wengang, ZHU Dalin, HAN Hongying*, HE Wanli

2023,14(7):127-128,138 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.022

Read online299   Download1

Research progress of magnetic resonance cerebral perfusion imaging in Alzheimer,s disease

LI Dongxue, LIU Benqin, ZHANG Jiaren, HUANG Qing, LIU Jiaji, JIANG Lin*

2023,14(7):129-133 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.023

Read online281   Download1

Research progress of MRI in cognitive impairment of Parkinson,s disease

SUN Weiyang1, SHI Xiaohang1, FAN Yu1, WANG Chong1, WANG Xiaoshen1, WANG Yuning1, LI Nan1, LIANG Yanming1, XING Jian2*

2023,14(7):134-138 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.024

Read online282   Download1

Research progress of brain network in obstructive sleep apnea

CHEN Huiyu1, JIANG Guihua1,2*, LI Meng2, CHEN Ziwei2, PAN Liping2

2023,14(7):139-143 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.025

Read online275   Download1

Research progress of quantitative MRI technique in temporal lobe epilepsy

XU Donghao, LIU Miaomiao, LIU Yuwei, GONG He, LI Xianglin*

2023,14(7):144-148,170 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.026

Read online264   Download2

Research progress of magnetic resonance diffusion imaging in glioma grading and IDH genotype prediction

ZHANG Chi, GAO Yang*

2023,14(7):149-154 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.027

Read online293   Download1

Research advances of DWI in response prediction of nasopharyngeal carcinoma

SU Xiaohong, JIN Guanqiao*

2023,14(7):155-159 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.028

Read online271   Download2

Research progress in evaluating microvascular metastases patterns of hepatocellular carcinoma by Gd-EOB-DTPA enhanced MRI

GAO Miaohui1, ZHOU Yiran2, ZHU Shaocheng3*

2023,14(7):160-165 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.029

Read online289   Download2

Research progress of MRI based radiomics in lung cancer

JIANG Yehai1, PU Doudou1, YU Nan1,2*

2023,14(7):166-170 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.030

Read online306   Download1

Application progress of MRI radiomics in breast cancer of neoadjuvant chemotherapy

ZHAO Qing, OUYANG Zubin*

2023,14(7):171-175 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.031

Read online288   Download1

Research progress of radiomics based on MRI for prediction of axillary lymph node metastasis in breast cancer

YU Haitong1, LI Qin2, WU Shasha2, LI Fangzheng1, CHEN Yongsheng2, NIU Qingliang2*

2023,14(7):176-180 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.032

Read online322   Download1

Current status and progress in predicting the efficacy of neoadjuvant therapy for breast cancer based on MRI radiomics methods

SHANG Yiyan, TAN Hongna*

2023,14(7):181-185,191 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.033

Read online281   Download2

Clinical research progress of abbreviated breast MRI in breast cancer

WANG Yumei1,2, TIAN Jiahe3, ZHANG Lina1*, WANG Jian2

2023,14(7):186-191 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.034

Read online325   Download3

Progressions in clinical application of magnetic resonance imaging in myopathy

XU Ting1, GUO Yingkun1, XU Huayan1*, CAI Xiaotang2

2023,14(7):192-196,202 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.035

Read online281   Download2

Research progress and applications of fat quantification with magnetic resonance imaging

MA Mengyuan, WANG Jinyang, LI Xiaoben, FAN Zhuangzhuang, WANG Changqing*

2023,14(7):197-202 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.07.036

Read online359   Download3
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn