Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 14, Issue 1, 01/2023         RSS

From research to clinic: The huge potential about application of magnetic resonance imaging in neurodegenerative disease

TIAN Yaotian1,2,LI Chunmei1,2,CHEN Min1,2*

2023,14(1):1-5,19 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.001

Read online619   Download30

Cerebral perfusion in Parkinson,s disease with depression: An arterial spin labeling MRI study

LI Xinyang1,2,TIAN Yaotian1,2,WANG Xiaonan1,2,SU Wen3,LI Shuhua3,MA Xinxin3,LI Chunmei1,2*,CHEN Min1,2

2023,14(1):6-12 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.002

Read online941   Download69

Resting state functional connectivity alterations in motor networks of Parkinson,s disease in different frequency bands

ZHANG Pengfei1,2,CHENG Xiu3,MA Laiyang1,2,WANG Rui1,LI Min1,YANG Tingli1,GUO Ruiqing1,TAO Jiahuan1,LIU Guangyao1,ZHANG Jing1,2,4*

2023,14(1):13-19 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.003

Read online717   Download36

The study of structural magnetic resonance imaging on gray matter volumes of olfactory brain regions in patients with mild cognitive impairment and Alzheimer,s disease

YANG Simin1,LI Ludi2,CAO Yue1,SUN Yuejiao1,YANG Yu2,GUO Chunjie1*

2023,14(1):20-24,31 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.004

Read online860   Download56

Resting state functional magnetic resonance imaging observation on the characteristics of spontaneous brain activity and functional connectivity in Parkinson,s diseases

XIONG Sining1,WAN Na1,GUO Rui1,SONG Qiuxia2,DU Xiangdong1,DENG Defeng1,AN Jiajia1,MA Jing1*

2023,14(1):25-31 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.005

Read online708   Download44

Research progress of chemical exchange saturation transfer magnetic resonance imaging in neurodegenerative disease

TIAN Yaotian1,2,LI Chunmei1,2,CHEN Min1,2*

2023,14(1):32-35,47 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.006

Read online866   Download27

Rs-fMRI study of binary degree centrality and weighted degree centrality changes in the functional brain network in children with self-limited epilepsy with central temporal spikes

JIANG Lin1*,ZHANG Jiaren1,LIU Heng2,LI Dongxue1,ZHANG Tijiang2

2023,14(1):36-40,60 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.007

Read online435   Download3

Study on brain function changes in persistent postural-perceptual dizziness based on resting state functional magnetic resonance imaging

LIU Yueji1,2,LIN Cunxin1,2,XIAO Lijie2,CHEN Zhengwei2,LIU Tengfei2,RONG Liangqun2*

2023,14(1):41-47 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.008

Read online461   Download2

Amplitude of low-frequency fluctuation and regional homogeneity of rs-fMRI in patients with unilateral sudden sensorineural hearing loss

ZHANG Jiajia1,LIANG Junjie1,WANG Xinru1,SHI Anni2,LI Yang2,BAI Peng1*

2023,14(1):48-53 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.009

Read online437   Download2

Classification and early diagnosis of children viral encephalitis on MRI images based on convolutional neural network

HUANG Jian1,2,YU Zhuo3,XU Lu4,ZHOU Haichun5,YU Gang1,2*

2023,14(1):54-60 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.010

Read online473   Download3

Value of 3D arterial spin labeling in early diagnosis and prognostic grouping of full-term neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy

LIU Chang1,JI Haixia2,TIAN Yanghua2,HOU Weishu3,YIN Dawei1,DENG Kexue1*

2023,14(1):61-66,76 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.011

Read online436   Download2

Study of cerebral nuclei and white matter fibers in neonatal acute bilirubin encephalopathy based on diffusion tensor imaging

NIU Jin1,YAN Ruifang1*,YIN Huijia1,REN Jipeng1,YUE Zheng1,XIE Beichen1,HAN Dongming1

2023,14(1):67-71 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.012

Read online449   Download2

Correlation between changes of gray matter volume and cognitive function in acute lymphoblastic leukemia children after chemotherapy based on VBM analysis

LI Fangling1,GUO Yimin2,3,XU Gaoqiang1,LIU Ying2,3,ZHANG Tijiang1,CHEN Xiaoxi1*

2023,14(1):72-76 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.013

Read online446   Download3

Quantitative evaluation of abdominal fat distribution and visceral fat in young people based on mLIVE sequence

WU Hang1,ZHOU Taohu1,LI Yubiao1,GAO Jun1,HUANG Wenjun1,WANG Yun1,2,DONG Peng1,SONG Limei1*

2023,14(1):77-81 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.014

Read online453   Download3

Radiomics for the preoperative prediction of microvascular invasion in hepatocellular carcinoma: A systemic review and Meta-analysis

ZHANG Tong1,WU Hui1*,HU He1,GAO Kaihua1,YANG Jiao1

2023,14(1):82-88 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.015

Read online434   Download2

A comparative study on the clinical application of domestic hepatobiliary specific contrast agent and foreign hepatobiliary specific contrast agent Gd-EOB-DTPA

WEI Huanhuan1,FU Fangfang2,YANG Yan1,Bai Yan2,WEI Wei2,YU Xuan2,GAO Haiyan2,CHEN Lijuan2,WANG Meiyun2*

2023,14(1):89-93 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.016

Read online555   Download5

Preoperative prediction of vascular invasion in rectal cancer patients without lymph node metastasis based on multimodal MRI imaging features combined with clinical risk factors

YANG Yan1,WEI Huanhuan1,FU Fangfang1,2,WEI Wei1,2,WU Yaping1,2,JI Xiang3,WANG Meiyun1,2*

2023,14(1):94-99,110 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.017

Read online459   Download3

The value of machine learning model for predicting prostate cancer bone metastases based on MRI radiomics

LI Kejian1,2,ZHANG Juntao3,REN Kaixuan4,FANG Caiyun1,2,SHANG Hui1,2,JIAO Tianyu1,2,ZENG Qingshi1*

2023,14(1):100-104,115 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.018

Read online467   Download2

Multimodal MRI manifestations and pathological basis of peritumoral infiltration of glioma in rat

TU Yingshan1,2,WENG Aiting2,REN Anli2,DONG Peng2*

2023,14(1):105-110 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.019

Read online452   Download2

Application value of convolutional neural network single-shot technique in brain magnetic resonance imaging in poorly coordinated patients

LIU Kai1,SUN Haitao1*,CHEN Caizhong1,WANG Jian1,WEN Xixi2,ZENG Mengsu1

2023,14(1):111-115 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.020

Read online432   Download2

Feasibility study of fast arterial spin labeling imaging in brain on 3.0 T MRI scanner

YANG Yonggui1*,CHEN Fang1,WU Xiufen1,LIN Huifang1,YAN Gen1

2023,14(1):116-123 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.021

Read online518   Download4

MRI brain tumor classification based on multi-scale residual network

HUANG Min1,2*,XIONG Zhengyun1,ZHU Junlin1

2023,14(1):124-129 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.022

Read online513   Download6

The value of SEMAC-VAT imaging in the post-operative imaging of spine reconstruction surgery with 3D-printed vertebral body

ZHAO Qiang1,SUN Xingwen1,ZHANG Lihua1,YE Kai1,HAN Songbo1,OUYANG Hanqiang2,YUAN Huishu1*

2023,14(1):130-135 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.023

Read online448   Download3

Clinical value of a nomogram model based on ADC values within 1 cm around the tumor for predicting the postoperative progression of glioma

CHENG Mengyu1,YANG Zhe2,FAN Jiawei1,LI Wenfei3,WANG Wenxi1,WANG Zhanqiu3*

2023,14(1):136-142,150 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.024

Read online925   Download3

Multi-modality imaging in diagnosing a giant superficial myofibroblastoma of vagina: One case report

LING Rennan1,LI Ren2,ZHANG Jinling2*

2023,14(1):143-144,147 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.025

Read online404   Download2

Low-grade synovial sarcoma of the ureter: One case report

LONG Changyou1,BAO Haihua1*

2023,14(1):145-147 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.026

Read online426   Download2

One case of cervical adenosarcoma

LI Yongchun1,WANG Lili1*,MA Mingzhong1,PAN Xiaoye1,ZHOU Xing1

2023,14(1):148-150 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.027

Read online535   Download3

Research progress of resting-state functional magnetic resonance imaging in the brain function of insomnia disorder

CHEN Ziwei1,2,JIANG Guihua2,1*,YE Xi1,2,FENG Ying2

2023,14(1):151-155 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.028

Read online429   Download2

Research progress of high resolution magnetic resonance angiography in ischemic stroke

WANG Zehua1,GAO Yang1*

2023,14(1):156-160,165 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.029

Read online475   Download5

Research progress of magnetic resonance imaging in the identification and evaluation of ischemic penumbra in acute cerebral infarction

WANG Yanting1,YU Hao2*

2023,14(1):161-165 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.030

Read online448   Download3

Research progress of deep learning brain tumor MRI image classification

ZHANG Heng1,2,3,4,ZHANG Sai1,2,3,4,SUN Jiawei1,2,3,4,LU Zhengda1,2,3,4,NI Xinye1,2,3,4*

2023,14(1):166-171,193 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.031

Read online631   Download4

Research progress in imaging of carotid calcified plaque

SUN Yumeng1,YANG Meng2,XU Haiyang1,WANG Zhenjia3,YU Wei1*

2023,14(1):172-177 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.032

Read online507   Download4

Application and progress of advanced MRI techniques in differentiating malignant from benign parotid gland tumors

WEN Baohong1,CHENG Jingliang1*

2023,14(1):178-182,188 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.033

Read online430   Download3

Progress and prospects of ultrashort echo time magnetic resonance imaging for pulmonary nodules

ZHANG Jingyu1,XIONG Ziqi1,LI Zhiyong1*

2023,14(1):183-188 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.034

Read online472   Download3

Research progress of radiomics in bladder cancer

BAO Kuanzhu1,LIU Jiawei1,HAO Jingang1*

2023,14(1):189-193 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.035

Read online466   Download5

Research progress of MRI in placenta accrete spectrum disorders

WANG Yingchao1,2,HUANG Gang3*

2023,14(1):194-197,202 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.036

Read online450   Download2

Advanced application of amide proton transfer imaging in female reproductive system

LIU Xinyu1,HE Yonglan1,XUE Huadan1,LI Yuan2,JIN Zhengyu1*

2023,14(1):198-202 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.01.037

Read online429   Download1
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn