Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 12, Issue 11, 11/2021         RSS

Diagnostic value of texture analysis based on diffusion tensor imaging in Parkinson,s disease

GU Huifang1, DAI Hui2,3,4*

2021,12(11):1-6 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.001

Read online679   Download75

Study on long-rage and short-rage functional connectivity strength of brain network hubs in patients with subcortical ischemic vascular disease

HUANG Jing, CHENG Runtian, LIU Xiaoshuang, LUO Tianyou*

2021,12(11):7-11 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.002

Read online584   Download71

Study on plaque characteristics of basilar artery with mild and severe curvature based on HR-MRI

ZHANG Dingyue, SUN Jiali, LIU Guoqiang, ZHOU Zhongkai, WANG Wei*

2021,12(11):12-15,36 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.003

Read online550   Download88

Preliminary study of quantitative susceptibility mapping in the brain iron deposition of unilateral middle cerebral artery stenosis or occlusion

MAO Huimin1,2, WANG Xinyi1*, CHEN Kunjian1,2, GUO Yu1,2, WANG Xinyu1,2

2021,12(11):16-20 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.004

Read online708   Download62

A preliminary study of cardiac magnetic resonance myocardial strain technique in the left atrium of normal male smokers

TIAN Di, LI Xin, ZHAO Wenjing, SONG Qingwei, LIU Ailian, LI Zhiyong*

2021,12(11):21-25 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.005

Read online589   Download73

The value of T1 mapping and ECV in the diagnosis of acute pancreatitis and recurrent acute pancreatitis: a primary study

LU Ming, WANG Chen, YU Jing, CHENG Shenhao, XU Qing*

2021,12(11):26-30 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.006

Read online722   Download78

Multiparametric MRI radiomics signature for prediction of KRAS gene mutation in rectal cancer

TANG Xue, PENG Yongjia, CHEN Yaxi, GONG Jingshan*, ZHU Jin, LUO Yan, JIANG Changsi

2021,12(11):31-36 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.007

Read online770   Download112

Clinical value of MRI-based scoring system in predicting placenta accreta spectrum disorders

ZHU Xiaoman, ZOU Lue, LIU Peng, ZHANG Jun*

2021,12(11):37-41 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.008

Read online541   Download63

Cerebellar-cortical functional connectivity abnormalities in individuals with nicotine dependence

ZHANG Mengzhe, GAO Xinyu, YANG Zhengui, HUANG Huiyu, WEN Mengmeng, WANG Weijian, CHENG Jingliang, ZHANG Yong*, XU Ke

2021,12(11):42-45 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.009

Read online486   Download65

Correlative analysis of glycemic variability and brain stracture and cognitive function in type 2 diabetic patients

CHEN Mimi1, ZHOU Shanlei2, LIU Fujun1, WANG Jie1, LUO Wei3, DENG Datong2, YU Yongqiang1*

2021,12(11):46-51 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.010

Read online665   Download67

The clinical application value of constellation shuttling imaging technology based on T1W-3D sequence

MA Yuanyuan, LI Yan, ZHANG Xuekun, YAN Fuhua, SONG Qi*

2021,12(11):52-56 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.011

Read online539   Download100

Application value of functional magnetic resonance in early diagnosing autoimmune encephalitis in and evaluating the prognosis in children

ZHANG Xiaomeng, SU Qin, LI Linlin, ZHUANG Mengli, CHAOLUMEN Qiqige*

2021,12(11):57-60,65 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.012

Read online591   Download66

MRI features identify combined hepatocellular-cholangiocarcinoma and intrahepatic cholangiocarcinoma with arterial rim enhancement

LI Zukun1, ZHOU Changwu2, QIAN Xianling2, ZENG Mengsu2, YANG Chun2, LU Xin2*

2021,12(11):61-65 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.013

Read online552   Download94

The value of whole-lesion histogram analysis of MR images in differentiating uterine cellular leiomyoma from degeneration of uterine leiomyoma

FANG Ruqi1, DONG Mengya2, YANG Qingxia1, CHEN Xiaping1, WENG Shuping1, ZHOU Zuofu1*

2021,12(11):66-69,79 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.014

Read online521   Download79

Evaluation of Her-2 gene expression in endometrial carcinoma by amide proton transfer weighted and fat quantitative

TIAN Shifeng1,2, LIU Ailian1,2*, REN Xue1,2, CHEN Lihua1,2, WANG Nan1,2, LIN Liangjie3, WANG Jiazheng3, ZHANG Yi4, ZHANG Ting1,2

2021,12(11):70-73 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.015

Read online589   Download76

MRI findings of granulomatous hypophysitis: a case report

GU Fang, FAN Haiqing, DU Jinhui, YU Hui, LIAO Xin*

2021,12(11):80-81 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.017

Read online1054   Download71

Non Hodgkin,s lymphoma in nasal septum: a case report

LIANG Fengli, GAO Yanyan*

2021,12(11):82-83 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.018

Read online476   Download67

Cardiovascular magnetic resonance imaging of myocardial involvement in patient recovered from COVID-19: a case report and literature review

ZHANG Lingyan, MA Yan, ZHANG Jun, ZHI Beibei, HUANG Weiwei, LUO Song*, QI Li

2021,12(11):84-85,100 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.019

Read online647   Download62

Primary leiomyosarcoma of the frontal bone: a case report and literature review

LIU Wei1, HE Pan1, YANG Maojiang1, BAI Zhuo2, XU Xiaoxue1*

2021,12(11):86-87 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.020

Read online517   Download72

A case of mature teratoma of ovary with peritoneal gliomatosis and literature review

WEI Zhaokun1, WANG Lili1*, KANG Yujie2, MA Xiaomei1, JIA Yingmei1, HE Jianwei1, ZHENG Wenxia1, HUANG Gang1

2021,12(11):88-89 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.021

Read online484   Download69

Research progress of functional magnetic resonance imaging of resting brain network in supplementary motor area of Parkinson,s disease

YANG Wenrui1,2, CHEN Hongri1,2, LI Qingrun1,2, YANG Li1,2, ZHANG Hongying2*

2021,12(11):90-93 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.022

Read online553   Download62

Magnetic resonance research progress in amnestic mild cognitive impairment

LI Xiaoling1, CAI Lina2, CUI Xuan2, PENG Cailiang1,2*, MA Cuisong2, LIU Shiping2, YANG Xu2, SUN Xuchen2, YUAN Yuan2

2021,12(11):94-96 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.023

Read online584   Download66

Research progress of brain magnetic resonance imaging in patients with obstructive sleep apnea hypopnea syndrome

XUE Qi1,2, GUO Lantian1,2*, ZHANG Jingyue1,2

2021,12(11):97-100 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.024

Read online643   Download75

Advances in brain magnetic resonance imaging of postpartum depression

LI Yuna, MAO Ning, XIE Haizhu*, CHE Kaili, CHU Tongpeng

2021,12(11):101-104,108 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.025

Read online613   Download109

Advances in neuroimaging studies of childhood autism

HU Shuang, LI Hong*, ZHANG Yaqing, WANG Xi

2021,12(11):105-108 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.026

Read online523   Download66

Progresses of quantitative magnetic resonance imaging for myocardial tissue evaluation

SONG Yu, GUO Yingkun, XU Huayan, LI Xuesheng, LI Jun, FU Chuan*

2021,12(11):109-112,121 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.027

Read online661   Download105

Research progress of MRI radiomics in cardiac diseases

WU Xi1, TANG Lingling1, HU Yuntao1, JIA Qing1, LIU Nian1, HUANG Xiaohua1*, SUN Jiayu2

2021,12(11):113-116 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.028

Read online680   Download63

Advances of functional magnetic resonance imaging in quantitative diagnosis of liver fibrosis

GUO Linlin1,2, SHU Jian1*

2021,12(11):117-121 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.029

Read online613   Download68

Research progress of functional MRI in renal ischemia reperfusion injury

ZHOU Changning, CHEN Kuntao*

2021,12(11):122-124 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.11.030

Read online617   Download95
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn