Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 10, Issue 7, 07/2019         RSS

The value of DWI and minimum ADC value in grading diagnosis of adult intracranial ependymoma

HAN Lei, KE Xiaoai, ZHOU Qing, ZHOU Junlin*

2019,10(7):481-485 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.07.001

Read online778   Download87

Application value of diffusion kurtosis imaging in diagnosis of early Parkinson,s disease

LI Yan1, SI Haina2, TIAN Yuling3, WANG Xiaochun4*

2019,10(7):486-490 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.07.002

Read online898   Download80

MRI characteristics of fetal intracranial hemorrhage in 120 cases

CHEN Bin, ZHANG Jun*

2019,10(7):491-496 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.07.003

Read online817   Download91

Assessment of myelination progression in subcortical white matter of infant with periventricular leukomalacia using T2-weighted imaging based visual scoring method

LIU Congcong1, HUANG Tingting1, 2, WANG Miaomiao1, ZHAO Huifang1, LIU Heng1, LI Xianjun1, JIN Chao1, SUN Qinli1, YANG Jian1*

2019,10(7):497-503 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.07.004

Read online723   Download101

Magnetic resonance imaging assessment of isocitrate dehydrogenase 1 mutation status in degenerative astrocytoma

KE Xiaoai, ZHANG Qiaoying, ZHOU Qing, HAN Lei, ZHANG Wenjuan, ZHOU Junlin*

2019,10(7):504-508 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.07.005

Read online692   Download76

The diagnostic value of three-dimensional real inversion recovery MR imaging in the inner ear lymphography in patients with meniere,s disease

CHEN Zhongliang1, DENG Hong2, ZENG Weike2, YI Zhilong2, SU Yun2, YANG Zehong2, XIE Mingwei2*

2019,10(7):509-513 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.07.006

Read online820   Download76

The value of histogram-based apparent diffusion coefficient in distinguishing hepatocellular carcinoma from intrahepatic cholangiocarcinoma

TIAN Shuishui1, 2, XU Yongsheng1, 2, GAO Yuling1, 2, LIU Haifeng1, 2, LIU Zhao1, LEI Junqiang1*

2019,10(7):514-518 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.07.007

Read online724   Download86

Intravoxel incoherent motion diffusion weighted imaging and T1 mapping for the evaluation of autoimmune pancreatitis: a clinical study

CANG Lizhuo, ZHANG Xianyi, CAI Xiaoli, WANG Min, JI Ruoyun, SHI Yu*

2019,10(7):519-524 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.07.008

Read online838   Download74

Application of texture analysis in dynamic contrast-enhanced MRI for differentiation of renal cell carcinoma subtypes

ZHOU Zhi1, CHEN Jie2, PAN Liang2, ZHOU Feifei2, XING Wei2*

2019,10(7):525-529 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.07.009

Read online621   Download204

The applied value of multiparametric MRI in differentiating uterine carcinosarcoma from low risk endometrial carcinoma

SHEN Yiqing, LÜ Fajin*, LIU Xiaoxi, XIONG Yulin

2019,10(7):535-539 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.07.011

Read online668   Download210

Impacts of magnetic resonance imaging noise on hearing function in fetus and infants

ZHAO Huifang, JIN Chao, YANG Jian*

2019,10(7):546-550 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.07.013

Read online1003   Download71

Advances in artificial intelligence of cardiovascular imaging

LI Rui1, 2, ZHAO Shihua1*

2019,10(7):551-555 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.07.014

Read online775   Download768

Advances in dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging in predicting tumor prognosis

WANG Qizheng1, CHEN Yongye1, ZHANG Enlong2, ZHANG Jiahui1, LANG Ning*, YUAN Huishu1

2019,10(7):556-560 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.07.015

Read online732   Download82
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn