Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 10, Issue 5, 05/2019         RSS

Texture analysis of 3D-arterial spin labeling imaging in glioma grading: a pilot study

DENG Dabiao1, MAO Jiaji2*, WANG Wensheng1, SHEN Jun2, CHENG Lina1, LI Songtao1, WU Jing1

2019,10(5):321-326 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.05.001

Read online876   Download74

The diagnostic value of multi b-values diffusion weighted imaging in the genotypes of WHO grade Ⅱ—Ⅲ astrocytomas

DENG Xiaolin1, ZHANG Hui2*, WANG Xiaochun2, TAN Yan2, QIN Jiangbo2

2019,10(5):327-330 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.05.002

Read online759   Download91

The differences of DRD2TaqIA genotype on functional connectivity of insula in heroin addicts undergoing methadone maintenance treatment: a resting-state fMRI study

HU Feng1, WANG Lei2, SHI Hong1, LI Xiaohuai1, LI Wei1, LI Qiang1, WANG Wei1, WANG Yarong2*

2019,10(5):331-336 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.05.003

Read online813   Download87

Impairments of cerebral cortex and subcortical nucleus in cerebral hepatolenticular degeneration: magnetic resonance imaging study

KANG Taishan1, YANG Tianhe1*, LIN Jianzhong1, CAI Congbo2, ZHANG Jiaxing3

2019,10(5):337-341 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.05.004

Read online933   Download246

Comparison of intraoperative magnetic resonance imaging, ultrasound and fluorescence guided with 5-ALA in the diagnosis of residual glioma: a Meta-analysis

YE Dongman1, YANG Shaojie2,YU Tao1*

2019,10(5):342-347 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.05.005

Read online706   Download74

MRI diagnosis of nonspecific granulomatous lobular mastitis

ZHAO Jianxiu, ZHOU Juan, SHENG Fugeng*, LI Ming.

2019,10(5):348-351 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.05.006

Read online636   Download118

Three dimensional fast spin echo accelerated with compressed sensing diagnoses cartilage lesions in knee

WANG Yakui, JIN Xiao, YUAN Huishu*

2019,10(5):352-355 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.05.007

Read online744   Download76

Quantitative study of spinal tuberculosis by HISTO and DWI sequences

ZHENG Huanlu, LI Baiyan, CHEN Ying, Yang Liu, GUO Hui*

2019,10(5):356-360 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.05.008

Read online862   Download87

Comparative study of image quality between synthetic MRI and conventional MRI

ZHENG Zuofeng, ZHANG Dongpo, MAO Lei, GENG Yanjie, LIANG Feng, ZHAO Hongjing , ZHANG Lu

2019,10(5):361-365 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.05.009

Read online818   Download78

The clinical value of 3D-T1WI modulated flip angle technique in refocused imaging with extended echo train technology in diagnosis of deep venous thrombosis

ZHONG Jiali, PENG Ruchen*, YANG Xinying, SONG Hailong, GAO Huihua

2019,10(5):366-370 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.05.010

Read online740   Download76

Evaluation of liver fibrosis in rats by magnetic resonance intravoxel incoherence imaging

WANG Linping1, PEI Caixia2, LIU Zhao2, LIU Haifeng2, ZHANG Pengfei1 ,TIAN Yu1, ZHENG Yalan1, WANG Shaoyu3, LEI Junqiang2*

2019,10(5):371-376 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.05.011

Read online713   Download102

A case of CMR in preoperative diagnosis of blood cyst attached to the anterior mitral valve leaflet

ZHAO Xuemei1*, LIU Xiangjun2

2019,10(5):377-378 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.05.012

Read online721   Download82

Advances in magnetic resonance diffusion kurtosis imaging study of common mental disorders

CHENG Panpan1, ZHOU Hongmei1*, XU Xiangyang1, YI Jun2

2019,10(5):379-383 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.05.013

Read online678   Download75

Research processing of multimodal MRI in migraine

DAI Linquan, WANG Jingjie, LI Yongmei*, ZENG Chun, ZHENG Yineng, DING Shuang, PENG Yuling, XIE Yanjun

2019,10(5):384-387 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.05.014

Read online662   Download74

The states in multimodality MRI of methamphetamine induced psychosis and potential neural underpinnings

DANG Shan1, 2, LI Wei1*, WANG Wei1

2019,10(5):388-392 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.05.015

Read online858   Download111

The basic principle of ASL technology and its research progress in vascular cognitive impairment

JIANG Peiling, LUO Tianyou*

2019,10(5):393-396 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.05.016

Read online951   Download81

Application of amplitude of low-frequency fluctuation in ocular disease

YE Lei, KANG Honghua, SHAO Yi*

2019,10(5):397-400 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.05.017

Read online716   Download73
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn